تبلیغات
دوست همه - تیزهوشان
دوست همه
رضایت شما همیشه هدف مابوده واست وخواهدبود

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 خرداد 1390

سلام به دوستان سلام به عزیزان همچوسنبل وبلبل و

دوستان عزیز من من یکی ازدانش اموزان پایه سوم راهنمایی یزد(((مدرسه شاهدافشار))هستم

ازاینکه این مطلباازاینکه این مطلب  رامیخوانیدبسیارخرسندم!!!وازشمامیخواهم نظرخودرااعلام کنید!!

مادر16اردیبهشت مادر16 اردیبهشت امتحان ورودی استعدادهای درخشان دادیم وقبل ازان میدانستیم سوالات استانی خواهدبود.استانی خواهدبود.قبل ازامتحان صحبت هایی مبنی برراهیابی مستقیم دانش اموزان خودراهنمایی بهدراهنمایی به دبیرستان استعدادها شنیده میشدکه پس ازمدتهاازارسال چنین بخشنامه ای مطمئن شدیم!!حمتلع شدیم .حال اولین سوال پیش می ایدچرادانش اموزان راهنمایی مستقیما به دبیرستان راه پیداممیروند؟؟راه پیدامیکننداعم ازضعیف یاقوی؟؟

نکته ی بعدی کهنکته ی دیگرکه قابل اهمییت است این مطلب است که مرکزاستعدادهای درخشان استان یزد

22نفرنفرازدانش افقط22نفرازدانش اموزان دیگرمدارس میگیردکه خشم من ودوستم((مهدی مهدوی))رابسیار

درمیاورد!!ایابه نظرخشمگین کرد.حال شما سنبلان قضاوت کنیدکه یزدکه16سال مقام صدرنشینی درکشورراداشته اکنکورکشور راداشته است بایدیک مرکز استعدادهای درخشان داشته باشد؟؟

مطلب دیگر که نکته ی دیگرکه بازحائزاهمیت است بازهم تصحیح نادرست سوالات میباشدکه اینطورکه گفته شده

3سوال دوجوابی 3سوال 2جوابی بوده واین مطلب بازاداره اموزش وپرورش استان رازیرسوال میبرد؟؟؟؟

نتایج:زمان اعلام زمان اعلام نتایج15تیراعلام شده بود که طبق اخرین نظرات 31خردادشایعه شده است!!!!

ویک مطلب:این انکته ی دیگرکه بازبحث برانگیزاست !که بعضی ازدانش اموزان مدرسه ی نمونه تومارواعتراض نامه ای راتنظیم نراامظانموده وانرابه وزارتخانه مکتوب نمودندکه بازهم ترتیب اثری داده نشد؟؟؟

ودراخر:کسب60دکسب60درصدازمون ازنظراداره که کاملا مطلب نادرستی میباشد چون با85سوال و90دقیقه وقت امکان چنین امکان چنین چیزی وجوددارد؟؟؟

حال ازشمامیخواهازشماسپاسگزارم ومیخواهم خودقاضی این ماجراباشید!!!

تهیه وتنظیم:امیدتهیه وتنظیم:امیدقادری  به تشویق دوستم ((مهدی مهدوی))وکل بچه های یزد!!!!در29خرداد دوروزقبل ازاعلام به پایان امداین دفتر حکایت همچنان باقیست...ارسال توسط امید قادری
آرشیو مطالب
نظر سنجی
ضعف وبلاگ من به نظر شماچه بوده است؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا