تبلیغات
دوست همه - علوم سوم
دوست همه
رضایت شما همیشه هدف مابوده واست وخواهدبود

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 8 خرداد 1390
مهمترین شواهد تاریخ گذذشته ی زمین چیست؟

ا لف) سنگ های آذرین درونی                  ب) سنگ های دگرگونی                   ج)سنگ های رسوبی                  د)سنگ های آذرین بیرونی

  علت موازی بودن لایه های رسوبی چیست؟

ا لف) از یک جنس اند       ب) بر اساس وزن و به تدریج ته نشین شده اند          ج) بر اثر چین خوردگی ها و گسل      د) گزینه ی ب و ج

  کدام یک از گزاره های زیر نا درست است؟

ا لف) در مطالعه ی تاریخچه ی زمین سنگ های رسوبی و فسیل های درون آن ها از بقیه ی اقسام سنگ ها مفید تر اند.

ب) همیشه لایه های رسوبی زیرین قدیمی تر از لایه های بالایی هستند.

ج) همه ی سنگ های رسوبی فسیل ندارند.

د) در لایه های بالایی سنگ های رسوبی فسیل بیشتری وجود دارد.

 جا های خالی با کدام یک از گزینه ها کامل می شود؟ ( گزینه ی کامل تر را انتخاب کنید)

* به آثار و بقایای ---------------- که در بین برخی از مواد تشکیل دهنده ی ---------------- پیدا می شوند فسیل می گویند.

ا لف)  دایناسور ها زمین     ب) موجودات مرده گوشته ی زمین       ج) موجودات قدیمی زمین          د) موجودات قدیمی پوسته ی زمین

  کدام یک از عواملی که یک جسد برای فسیل شدن باید از آن دور باشد نیست؟

ا لف) آب و اکسیژن هوا        ب) جانداران تجزیه کننده                      ج)نور و گرما                             د) جانوران حفار

  به نظر شما از کدام جاندار فسیل بیشتری موجود می با شد؟

ا لف) کبوتر                                        ب) کوسه                                     ج) ستاره ی دریایی                           د) صدف

  در کدام یک امکان وجود فسیل کمتر است؟

ا لف) محیط کم عمق دریا ها                                  ب) غار                       ج) کوهستان                             د)یخچال ها

   کدام یک از کاربرد های فسیل نیست؟

ا لف) تشخیص آب و هوای گذشته   ب)سیر تکاملی موجودات زنده       ج) عمق دریا ها              د) پی بردن به غذای جانوران گذشته

  مهم ترین کاربرد فسیل ها --------- است.

ا لف) سن رسوبات            ب) پیشروی و پسروی دریا ها              ج) محل تشکیل رسوبات             د) وضع جغرافیای گذشته

  نخستین پستانداران در کدام دوره به وجود آمدند؟

ا لف) پرکامبرین                                 ب) پالئوزوئیک                       ج) مزوزوئیک                    د) سنوزوئیک

««حیات قدیمی»» به چه دوره ای می گویند؟

ا لف) پرکامبرین                                 ب) پالئوزوئیک                       ج) مزوزوئیک                    د) سنوزوئیک

از کدام دوره کمترین فسیل موجود است؟

ا لف) پرکامبرین                                 ب) پالئوزوئیک                       ج) مزوزوئیک                    د) سنوزوئیک

 کدام دانشمند ثابت کرد که صفات اکتسابی ارثی نمی شود؟

ا لف) لامارک                                    ب) داروین                             ج) ویسمن                        د) دووریس

کدام دانشمند نظریه ی انتخاب طبیعی را داد؟

ا لف) لامارک                                    ب) داروین                             ج) ویسمن                        د) دووریس

 کدام قسمت از نظریه ی لامارک اشتباه بود؟

ا لف) صفات اکتسابی ارثی نمی شوند         ب) استفاده نکردن از یک اندام باعث رشد نکردن آن عضو می شود

ج) صفات اکتسابی قابل به ارث رسیدن هم هستند.     د) گزینه ی ا لف و ب

  کدام مورد توسط انتخاب طبیعی صورت نمی گیرد؟

ا لف) گسترش یک صفت               ب) تغییر دادن افراد                     ج) محدود کردن یک صفت                 د) تغییر دادن جمعیت

dfdf.bmp   شکل ها از سمت بالا به پایین نشان دهنده ی نظریه ی کدام دانشمندان است؟

 ا لف) لامارک داروین                      ب) داروین لامارک             

  ج)  داروین دووریس                         د) دووریس لامارک

  

  اغلب صفاتی که در جانداران جهش یافته ایجاد می شود--------------- هستند و باعث---------------- می شوند.

ا لف) مفید افزایش تعداد جانداران        ب) مضر کاهش جانداران             ج) مفید ایجاد صفت جدید             د) مضر نابودی جاندار

  در ساختار کدام جاندار کروموزوم وجود ندارد؟

ا لف) پشه                          ب) گل لاله                      ج) سرخس                    د) همه ی جانداران دارای کروموزوم اند.

* با توجه به متن و اطلاعات خود و تصاویر زیر به سوالات بیست و بیست و یک پاسخ دهید.

وگنر اظهار داشت که حدود دویست میلیون سال پیش تمامی خشگی ها به یکدیگر متصل بوده و یک خشکی عظیم را می ساخته و کم کم این خشکی به دو خشکی بزرگ تبدیل شده و پس از میلیون ها سال هر یک از دو خشکی قطعه قطعه شده و قاره های امروزی را به وجود آورده اند. برخی از دلایل او در زیر با تصویر نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 


  در چه دوره ای از تاریخ زمین تمام خشکی ها پانگه آ را تشکیل می داده است؟

ا لف) پرکامبرین                                 ب) پالئوزوئیک                       ج) مزوزوئیک                    د) سنوزوئیک

  شکل شماره ی  دو کدام یک از دلایل وگنر را نشان می دهد؟

ا لف) تشابه برخی از سنگ های قاره ها با هم                                 ب) تشابه شکل کناره های دو قاره با هم      

 ج) کشت محصول گندم در هر دو قاره                                          د) کشف فسیل از یک نوع گیاه در هر دو قاره

  حاصل برخورد دو ورقه ی قاره ای چیست؟

ا لف)کوه زایی                             ب) زلزله های شدید                      ج) تشکیل کوه                             د) همه ی موارد

  حاصل برخورد دو ورقه ی اقیانوسی چیست؟

ا لف) زلزله شدید                           ب) گودال های عمیق                   ج) تشکیل جزایر قوسی                   د) همه ی موارد

  در برخورد دو ورقه ی قاره ای به دلیل اینکه ----------- هر دو کم و ---------- است هیچ کدام به زیر دیگری نمی رود.

ا لف) حجم متفاوت                 ب) چگالی -  مساوی                          ج) حجم مساوی                       د) چگالی متفاوت

کدام پدیده در همه ی پدیده های حاصل از حرکت ورقه های نزدیک شونده وجود دارد؟

ا لف) زلزله                             ب) کوه زایی                                      ج) آتشفشان                              د)جزایر قوسی

بیشترین تعداد زلزله در امتداد کدام ورقه ی زمین اتفاق می افتد؟

ا لف) اقیانوس آرام                    ب) اقیانوس اطلس                               ج)آفریقا                                   د) آمزیکای شمالی

 

 

هر چه مدت زمان بین دو زلزله در ورقه های امتداد لغز ----------------  باشد شدت زلزله -----------  است.

ا لف) کمتر شدید تر                            ب) کمتر ضعیف تر                     ج) بیشتر ضعیف تر               د) گزینه ا لف و ج

*در ابتدای تشکیل منظونه ی شمسی یک توده ی عظیم ابر مانند به وجود آمد.

مواد تشکیل دهنده ی سنگین آن چه بودند؟ ا لف) آلومینیم و سیلیسیم    ب) مواد سازنده پوسته   ج) کلسیم و منیزیم و اکسیژن     د) الف و ج

چند درصد آن را هیدروژن تشکیل می داد؟  ا لف) پانزده درصد           ب)  هشتاد درصد         ج) نود درصد       د) هشتاد و پنج درصد

کدام یک از سیارات داخلی(کوتوله های خاکی) نیست؟

ا لف) زحل                                     ب) عطارد                                         ج) مریخ                                  د) ا لف و ج

سیارات داخلی --------------- کم و -------------زیاد دارند. ا لف) چگالی حجم    ب) حجم- چگالی    ج) جرم حجم    د) جرم چگالی

* شکل مقابل تصویری است از سیارک های ریز و درشت بین دو سیاره.

آن دو سیاره کدام اند؟        ا لف) مشتری و مریخ         ب) زحل و مریخ                                                        ج) مشتری و زحل           د) اورانوس و مشتری     

*به نظر دانشمندان بین این دو سیاره ، سیاره ی پنجمی از جنس سیارات داخلی وجود داشته و متلاشی شده است.

 به نظر شما علت این نظریه چیست؟  ا لف) فاصله زیاد دو سیاره      ب) جنس آن از سیارات داخلی است          

                                               ج) وجود ذرات ریز و درشت سنگی بین دو سیاره            د) همه ی موارد

منشا گرما ی خورشید چیست؟ ا لف) واکنش های فیزیکی     ب) واکنش های هسته ای        ج) وجود رادیو اکتیو      د) تبدیل هلیوم به هیدروژن

کدام یک در رابطه با دنباله دار ها غلط است؟ ا لف) از جنس یخ و غبار اند           ب) دارای مدار بیضی شکل اند                                                ج)سمت دم آن ها مخالف خورشید است                      د) هر چه به خورشید نزدیک تر می شوند دنباله آن ها کوچکتر می شود.

کدام سیارات قمر ندارند؟ ا لف) زهره عطارد               ب) زحل اورانوس                ج) زهره مریخ                د)عطارد مریخ

------------------ یک ستاره از زمین و --------- ستاره بر مقدار نور آن تاثیر دارد. 

ا لف) فاصله جرم                  ب) میزان نور حجم                    ج) چگالی حجم                  د) میزان نور جرم

نام روش مرسوم در مشخص کردن فاصله یک ستاره از زمین؟ ا لف) استفاده از زاویه یاب             ب) روش مثلث بندی                                                                                                                    ج) روش اختلاف منظر               د) گزینه ی ب و ج

بزرگ ترین ستاره شناخته شده قطری معادل ------------- برابر ----------- دارد.

ا لف)                 - زمین                   ب)                    - عطارد                  ج)             - خورشید                    د)               - زمین

کدام ستاره با رنگ مشخص شده دمای بیشتری دارد؟ ا لف) ستاره زرد رنگ     ب) ستاره نارنجی رنگ    ج) ستاره آبی رنگ       د) ستاره قرمز رنگ

 

سوالات ستاره دار:

در صورتی که دانش آموزان قادر به پاسخ گویی به این سوالات باشند نمره هر سوال به نمره اصلی آنان اضافه می گردد.(جواب دادن به این سوالات اختیاری است.)

*کدام سیاره کمترین چگالی را دارد؟(5/0 نمره)

 

*جهت گردش کدام سیاره نسبت به بقیه سیارات متفاوت است؟(5/0 نمره)

 

*کدام سیاره را اگر در داخل آب بیندازند روی آب می ماند؟(5/0 نمره)

 

*درخشان ترین و نزدیک ترین سیاره به زمین چیست؟(5/0 نمره)

 

*هر یک از اشکال زیر چه جسمی را نشان می دهد؟(1نمره)
ارسال توسط امید قادری
آرشیو مطالب
نظر سنجی
ضعف وبلاگ من به نظر شماچه بوده است؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا